DOCUMENTS DE LÍNIA POLÍTICA

Declaració Fundacional de la Plataforma Republicana Sobirania Valenciana


El 28 de juny de 2006 a la ciutat de València, Esquerra Nacionalista Valenciana, l’Associació Cultural i Republicana Constantí Llombart i l’associació Valencianisme.com van redactar un document sobiranista i republicà i es van constituir en la plataforma republicana “SOBIRANIA VALENCIANA” . El 9 d’octubre es va incorporar a la plataforma el partit Estat Valencià que va aportar algunes esmenes al document que han sigut acceptades. El document que a continuació reproduim és el darrer acceptat:

Reunits Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià, l’Associació, Cultural i Republicana Constantí Llombart i l’Associació Cívica Valencianisme.com

 
ACORDEM: 

1. Defensar un projecte polític per al País Valencià:

• sobiranista

• republicà

2. Plantejar a les forces polítiques, organitzacions socials i a qualsevol persona interessada, que es consideren valencianes i republicanes, la unió tàctica per anar marcant la nostra línia valenciana: sobiranista i republicana.

3. Proposar, en este sentit, debatre el document que a continuació reproduïm:


Per la sobirania del poble valencià i la seua plasmació legal: la Constitució de la República Valenciana

- Per la sobirania del poble valencià

Els valencians i valencianes que no acceptem l'anomenada "nació espanyola" com la nostra nació, ni la seua Constitució, ni el seu subjecte de sobirania, l’anomenat poble espanyol, i aspirem a una societat valenciana lliure, democràtica i sobirana per a decidir allò que millor ens convinga, volem plantejar esta aspiració, obertament i en el temps, als nostres conciutadans del País Valencià per a fer-la, en un futur, majoritària i expressió de la voluntat general.

Per als sobiranistes valencians és fonamental l'assoliment de la sobirania del poble valencià, perquè entenem que hem de ser nosaltres, i no altres, els qui hem de decidir sobre el nostre futur i sobre tot allò que ens afecta. Sense este assoliment previ, qualsevol acord de les institucions espanyoles el contemplem com fet al marge del poble valencià i, en conseqüència, imposat per un subjecte de sobirania aliè al nostre.

Que el poble valencià siga el nostre únic subjecte de sobirania significa que els valencians hem de poder exercir les facultats que ens donem a nosaltres mateixos, amb llibertat i amb autoritat completes, sense intervenció d'organismes exteriors.Esta sobirania valenciana és compatible amb l’assumpció de la responsabilitat del poble valencià dins dels organismes mundials, amb l’ordenament jurídic universal acceptat per tots els països democràtics i defensors dels drets humans; i amb la pertinença a la Unió Europea.

És en este sentit que els sobiranistes valencians proclamem, com a objectiu polític, que el poble valencià es done la seua llei de lleis: la Constitució de la República Valenciana.

- La Constitució de la República Valenciana: plasmació legal de la sobirania

• Ha de ser la llei per damunt la qual no pot haver-n`hi una altra.

• Només ha de ser refrendada pel poble valencià sobirà.

• Contemplarà el País Valencià com una República de ciutadans i ciutadanes de tota mena que s'organitza en règim de llibertat, igualtat i fraternitat.

• Ha de deixar oberta la possibilitat de concretar relacions polítiques amb d’altres territoris sobirans.

- Cap a la “Convenció Republicana per la Constitució Valenciana”

El reconeixement de facto de la plena sobirania dels valencians que volem plasmar en la Constitució de la República Valenciana, sols podrà ser possible si les forces sobiranistes i republicanes, elegides democràticament, són majoria al País Valencià i organitzen el nostre parlament com a Corts Constituents per a proclamar este nou marc polític. Esta és la proposta que els sobiranistes valencians fem perquè esdevingam plenament sobirans per a decidir allò que millor ens convé.

Som conscients que este objectiu se'ns presenta, a hores d'ara, fora de tota expectativa; com inabastable. Però esta és la nostra voluntat política a la que no renunciem, i que entenem possible perquè una majoria de valencians i valencianes ho percebran com útil i necessari en un futur. Per això fem des d'ací una crida a totes les persones, forces sobiranistes i republicanes del País Valencià, tant partits polítics com sindicats i col•lectius socials, perquè comencem a treballar junts en este projecte, per a fer possible la Convenció Republicana per la Constitució Valenciana, que dote el nostre poble d'un nou marc jurídic que ens permeta deixar de ser un país militarment ocupat, econòmicament espoliat, ecològicament agredit, culturalment bandejat i políticament sotmès.

4. Acordem fer nostra la senyera símbol de la República Valenciana la històrica d‘Esquerra Valenciana, que l’artista Lluís Dubon va reflectir, és a dir la senyera quadribarrada amb l’estel roig, dins d’un rectangle blau. Proposem també acceptar com a senyeres valencianes qualsevol altra que porte les quatre barres.

5. Constituir-nos en la plataforma republicana amb el nom: plataforma republicana ‘Sobirania Valenciana’.

València, Juny 2006

 

II Declaració Valencianista en el 90 aniversari de la de 1918

 

(Proposada per l'ACR UTOPIA XXI)

 

El mes de novembre de 1918, URV i Joventut Valencianista impulsaren un document històric que recollia les reivindicacions mínimes del valencianisme polític de principis del segle XX, amb l’ànim d’influir en totes les forces polítiques valencianes de l’època. Este document és el conegut com a Declaració Valencianista de 1918. Els seus primers signataris van ser Eduard Martínez Sabater, Ignasi Villalonga Villalba,Josep García Conejos, Eduard Martínez Ferrando, Pasqüal Asins Lerma, Salvador Ferrandis Luna, Maximilà Thous Orts i Lluís Cebrían Ibors.

 

Des de 1707, any de la derrota d’Almansa i de la promulgació de l’infamant Decreto de Nueva Planta pel que ens feien desaparèixer com a Estat, i tret de l’episodi heròic de juliol i agost de 1873 quan els valencians proclamaren de nou un estat propi, el Cantó de València, el valencianisme polític no havia expressat tan nítidament i amb força la seua voluntat de sobirania fins l’elaboració d’esta Declaració, orígen del moviment valencianista modern que només, de bell nou, la força de les armes, en els anys 36 a 39, aconseguí arrasar.
El trencament tràgic que suposen les posteriors quatre dècades de la dictadura per a l’aspiració valencianista, té la seua continuitat en l’actual situació que és hereva del franquisme, tot i la recuperació d’algunes llibertats i de la màxima institució d’autogovern dels valencians: la Generalitat Valenciana.
Per això, hui, 90 anys després de la I Declaració Valencianista, nosaltres, els membres del col·lectiu UTOPIA XXI, realitzem la següent proposta de II Declaració Valencianista, i fem una crida a totes les organitzacions polítiques i civils del valencianisme per a fer-la seua i impulsar un moviment per la Sobirania Nacional del Poble Valencià:
II Declaració Valencianista
1.- El Poble valencià, integrat per tots els ciutadans i ciutadanes que viuen a les trenta dos comarques valencianes, constituix una forta personalitat històrica nacional caracteritzada per una llengua, cultura i tradició pròpies, per la comunitat d’història, de societat, d’economia i política, per la voluntat històrica de ser un poble i per haver-se contituït i mantingut com un Estat propi, el Regne de València, durant més de cinc segles, fet que només per la força de les armes d’exèrcits estrangers es va capgirar, i per institucions seculars d’autogovern, la Generalitat, i lleis pròpies, els Furs. No reconeixem, doncs, cap legitimitat a la nostra subjugació fa més de 300 anys i a tot el que se’n deriva.
2.- Esta personalitat, pel fet de la seua existencia i pervivència en els segles, però també per la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes, ens atorga ple dret a constituir-nos de bell nou en un Estat propi, amb el poder de donar-se a si mateix la forma i Constitució sobirana que més s’adiga amb la voluntat popular democràticament expresada, tal i com es reconeix en la Declaració Universal dels Drets Humans, en la Declaració Universal dels Drets dels Pobles, i en els altres instruments jurídics i polítics internacionalment reconeguts. Els valencians, en tant que poble diferenciat, tenim ple dret a la nostra sobirania, a l’autodeterminació, a l’autogovern i a constituir-nos en un Estat propi, que ha d’adoptar la forma de República Valenciana per ser esta la més democràtica i avançada de les formes de govern.
3.- Reconeixem i reivindiquem la compatibilitat de l’Estat valencià i la seua pervivència amb els drets de la resta de pobles del món, amb la convivència pacífica i solidària de tots, i singularment reconeixem els lligams que ens unixen a la resta dels pobles d’Europa amb els quals volem compartir un projecte confederal, tot establint clarament la distinció de les competències que volem conservar de forma sobirana i les que volem gestionar de forma compartida. Les funcions pròpies de l’Estat valencià hauran de ser exercides amb plena sobirania i sense cap intromissió aliena, dins del dret internacional i dels tractats que els valencians puguen subscriure lliurement. Singularment, l’Estat valencià es dotarà de tots els intruments definitoris d’un Estat modern amb l’objectiu de garantir els drets i llibertats de tots els ciutadans i el seu benestar, el seu desenvolupament individual i col·lectiu, i la construcció d’una societat de llibertats, de progrés, de justícia social, sostenible, solidària i ecològica.
4.- Existint en el País Valencià dualitat de llengues, l’Estat valencià garantirà la plena cooficialitat del valencià, o llengua valenciana, i del castellà, o llengua castellana, el dret i el deure de tots els ciutadans de conèixer ambdós idiomes, i l’adeqüada conservació dels mateixos, dins dels dominis lingüístics que li són propis a cadascú dels dos, l’espanyol i el català. Sent el valencià l’idioma històric i distintiu del país, serà l’idioma institucional de forma general, tot i la plena cooficialitat de les dues llengues en els territoris que els són propis. L’Estat valencià garantirà els instruments necessaris per a vetlar per esta normalització, així com la cooperació, entre iguals, amb els organismes i institucions dels altres pobles implicats.
5.- El Poble Valencià, constituït en República Valenciana, adoptarà els símbols nacionals que estime més adeqüats i representatius. Declarem que tota bandera valenciana està cridada a sumar-se al camí de la sobirania dels valencians, reconeixem l’oficialitat de la Senyera Coronada i reconeixem la tradició que representa el Penó de la Conquista, i fem singularment nostra com a senyal sobiranista la Senyera estelada valenciana, amb estel roig o blanc indistintament.
6.- L’Estat valencià s’organitzarà políticament sobre la base dels seus municipis, que s’agruparan en comarques i en governacions, sent estes últimes coincidents amb la divisió administrativa que s’atorguen les institucions pròpies de la RepúblicaValenciana. L’administració pública valenciana aplicarà els principis de la subsidiaretat, racionalitat i economia. Per a la representació exterior de la República Valenciana, i la seua participació en organismes internacionals, es considerarà el conjunt del país.
7.- L’Estat valencià podrà establir les relacions que estime més adeqüades amb la resta de pobles del món, tot declarant-nos a favor d’una Unió Europea confederal, democràtica i constitucional. D’igual manera, la República Valenciana podrà establir els acords i relacions que estime adeqüades i desitjables amb els pobles amb què compartim llengües i cultures, sempre que es respecte la sobirania inalienable dels valencians i esta quede sempre indubtablement garantida. En el seu cas, la participació dels valencians en òrgans confederals o internacionals es farà com a representació de la República Valenciana.
8.- La democràcia és la base ètica i política en què substentem el nostre dret a constituir-nos en Estat, per tant la República Valenciana garantirà que tots els ciutadans i ciutadanes valencians gaudisquen de la més àmplia participació i implicació en la tasca de govern, del control de les administracions i del conjunt dels instruments socials, en tots els àmbits i en tot moment, portant la democràcia més enllà de l'àmbit formal i posant a cada ciutadà en el centre de tota l’acció política. Les llibertats, els drets i els deures, tenen cada ciutadà i ciutadana com a subjecte i dipositari primer, i estos són inalienables a la condició de la persona. L’Estat valencià garantirà esta participació i capacitat de govern de cada ciutadà valencià, així com la pluralitat política i social, la igualtat de tots els ciutadans, la separació de poders, la laicitat de l’Estat i la submissió de tots els poders públics a la voluntat popular.
9.- La República Valenciana garantirà els instruments necessaris per a un desenvolupament social i econòmic d’igualtat per a tots els ciutadans, basat en la justícia social, en la democràcia, en l’equilibri ecològic i la sostenibilitat, fonamentant així la iniciativa comunitària i individual, l’esperit cooperatiu, productiu i creador, i la solidaritat.
I 10.- Ens comprometem amb esta declaració a iniciar un camí cap a la plena recuperació de la nostra Sobirania com a poble, per mitjans democràtics i pacífics, cap a l’elaboració d’una Constitució valenciana i la construcció d’una República Valenciana sobirana, objectiu que situem al centre de la nostra acció política. Així mateix, ens comprometem a elaborar un full de ruta comú que pose en les mans dels ciutadans i ciutadanes valencians el seu futur com a poble. Este full de ruta ha de comportar en l’horitzó de 1918, centenari de la I Declaració Valencianista, la recuperació de la sobirania nacional valenciana, mitjançant una consulta ciutadana de lliure determinació.

València, Maig de 2008


Altres documents sobre línia política

De la Declaració política constitutiva d'Estat Valencià:
"Els nostres objectius polítics fonamentals són la construcció d'una República Valenciana independent, amb una Constitució sobirana, sobre la base dels principis democràtics, socials i ecològics, base per a construir una societat socialista de ciutadans lliures i iguals, autogestionada i sostenible".
"Estat Valencià es constituix com una organització política que agrupa militants de l'esquerra independentista valenciana pertanyents als diferents moviments socials-populars del país, dels quals volem ser un instrument. Concebem el valencianisme polític com un moviment d'alliberament nacional-popular".

"Estat Valencià treballa per assolir una majoria parlamentària compromesa amb la sobirania del País Valencià a les Corts Valencianes, amb l'objectiu de declarar unilateralment la Independència, constituir la República Valenciana i elaborar una Constitució sobirana dels valencians".

Declaració política: Juny 2007 ENV-Estat Valencià
Declaració política: Febrer 2009 Pla de Xoc contra la crisi
Declaració política: Març 2009 Que la crisi la paguen els rics

Declaració política: Abril 2009 Sobre el moviment anticapitalista valencià 
Declaració política: Juny 2009 Tirar la Ratlla
Declaració política: Novembre 2009 Per la Unitat Valencianista