8.4.09

Estat Valencià s'adherix a la Jornada de Lluita Anticapitalista del dia 22 de Maig, convocada per PCPE, RV-pve, MDT, COS i InterSindical Valenciana

Estat Valencià s'adherix a la Jornada de Lluita Anticapitalista del dia 22 de Maig, convocada per PCPE, RV-pve, MDT, COS i InterSindical Valenciana. Així mateix, Estat Valencià considera imprescindible en el moment en què el Poble Treballador Valencià patix una greu crisi econòmica i social d'abast global, sistèmica i d'imprevissibles conseqüències encara, anar forjant mitjançant l'organització un ample moviment no sols de resistència popular front a les eixides dissenyades pels mateixos que ens han dut a este cul de sac, sinó, encara més enllà, de construcció d'una alternativa social, económica, política i cultural viable i subtancialment distinta, basada en l'ampliació de la democràcia i les llibertats públiques, el republicanisme, la sobirania dels pobles, el poder popular, la prevalència d'allò públic i social per sobre els interessos particulars, la justícia social, el garantiment d'un equilibri sostenible amb el medi natural, i una nova ètica i valors político-culturals. Organitzar un ample moviment anticapitalista valencià és hui una tasca indefugible per a Estat Valencià, com a part integrant d'un també ample Moviment d'Alliberament Nacional Valencià.
Per això, Estat Valencià, a més, donarà suport i participarà de tota iniciativa en els àmbits locals tendent a organitzar en Assemblees Republicanes Anticapitalistes a les persones i entitats que se senten cridades i compromeses.