22.12.14

Estat Valencia i Esquerra Valenciana donen suport als candidats independentistes valencians que es presenten a les Primàries de COMPROMÍS

Estat Valencia i Esquerra Valenciana donen suport als candidats independentistes valencians que es presenten a les Primàries de COMPROMÍS. Francesc Puchol, per Castelló, i Joan S. Sorribes, Amàlia Esquerdo, Jaume Ferrà i Carme Equiza, per València, defensen les seues candidatures en les Primàries de COMPROMÍS des de posicions independentistes valencianes i de ruptura democràtica, des de l'esquerra transformadora, l'horitzontalisme i el radicalisme democràtic, per la Sobirania i la República Valenciana.Els candidats independentistes valencians d'esquerra han assumit com a Bases de la seua postulació el  document de Bases elaborat pel col·lectiu COMPROMÍS PER ALFAFAR, que tot seguit reproduïm:"PER UNA MAJORIA POLÍTICA I SOCIAL TRANSFORMADORA 

PROPOSTA DE BASES D’UN PROGRAMA DE FRONT DEL POBLE 

Les forces polítiques i social signatàries de l’acord, donarien suport a un Govern Municipal a l’Ajuntament d’Alfafar conformat per les candidatures que presenten el mateix com a base d’un programa polític de legislatura de Front del Poble, que tindria els següents elements constitutius compartits: 

1 – L’elaboració del Programa Electoral de cada candidatura de forma oberta i participativa a la ciutadania. 

2 – Sotmetre el programa d’actuació i les accions polítiques de la legislatura a la Participació Ciutadana, mitjançant l’impuls d’una diversitat de formes com l’establiment de Consells municipals i taules territorials, la consulta directa als ciutadans i el refrend, la participació de la societat civil mitjançant les associacions, organitzacions i grups, Pressupostos Participatius, la consulta ciutadana via les noves tecnologies, etc. 

3 – Posar el significat polític de la Institució Municipal al servei de l’oposició i resistència a les polítiques regressives de la Troika, de l’oligarquia i de les grans empreses, de l’oposició a l’onada recentralitzadora, i a favor del Dret a Decidir en tots els àmbits, la recuperació de la Sobirania Valenciana, la Democràcia Real, els valors republicans, l’empoderament popular, els Processos Constituents, els Drets Humans i les Llibertats. 

4 – Aplicar les màximes qüotes de Transparència en la vida política local i en la Institució Municipal. Tolerància zero front a la corrupció. 

5 – Impulsar la Recuperació dels Serveis Públics Municipals externalitzats, la gestió eficaç i amb criteris socials dels recursos municipals, el sosteniment digne del Patrimoni Municipal i la seua ampliació, i un Programa d’Ocupació i Desenvolupament Local que tinga per eixos de la seua acció els serveis públics i comunitaris, el foment de l’economia social i l’empreneduria, la protecció de la micro i xicoteta empresa, i dels autònoms, els desocupats i la població en risc d’exclusió social, i vinculat a la millora de la Formació i a la Modernització. 

6 – Impulsar una Auditoria Ciutadana del Deute Municipal, per determinar el deute ilegítim i les accions que es puguen determinar posteriorment per reconduir la situació. Revisió de totes les licitacions i contractes municipals vigents, introduint clàussules socials en tot cas i/o revertint els mateixos per recuperar la seua plena disponibilitat municipal. Impulsar la creació d’una Empresa Pública Local de Serveis Municipals. 

7 – Impulsar Polítiques Actives d’Igualtat, anti-discriminatòries tant pel que fa al gènere, com a l’orientació sexual, orígen, procedència, llengua, circumstància, creença o qualsevol altre element de la diversitat. 

8 – Garantir la plena expressió en valencià en tota la vida pública local, impulsar el seu ús social i la seua dignificació. Garantir el dret de tots a la cultura i les seues expressions, impulsant la creativitat artística, cultural i festiva local i els espais d’expressió de la mateixa. 

9 – Garantir el dret a l’educació, la sanitat, l’atenció a la dependència, l’alimentació, el sostre i els subministraments bàsics de tots els ciutadans. L’objectiu ha de ser erradicar totalment el risc d’exclusió en Alfafar. 

10 – Gestió eficient, racional, sostenible, transparent i social dels recursos públics municipals. 

11 – Impulsar l’establiment d’una Renda Bàsica. 

12 – Garantir una política de defensa del Medi Ambient, de Sostenibilitat i Desenvolupament Ecològic, d’impuls a les energies renovables i estalvi energètic. 

Amb independència de l’anteriorment exposat, que els candidats i candidates de COMPROMÍS assumim plenament, ens comprometem: 

1 – No formar part de cap govern liderat per PP ni PSOE. 

2 – Posar les Actes Electes i de Representació a disposició de la nostra Assemblea en qualsevol moment, assumint la revocabilitat dels càrrecs. Així mateix assumim la limitació de mandats per a un mateix càrrec a dues legislatures com a norma general i a tres de forma excepcional, justificada i ratificada per l’Assemblea. 

3 – Actuar sempre en qüalitar de delegats de les decisions assembleàries en la nostra actuació representativa institucional. Sotmetre a consulta pública i ciutadana els principals temes o assumptes a decidir en les institucions (Pressupostos i altres qüestions d’especial rellevància). A tal fi habilitarem una Oficina de Participació i les eines participatives necessàries durant tota la legislatura. 

4 – Posar a disposició i decisió de la nostra Assemblea el global de remuneracions obtingudes en la funció de la representació institucional, que decidirà la retribució efectiva que ens puga correspondre individualment. En tot cas, ens comprometem a rebre com a màxim individualment 1.200,00 euros mensuals nets per dedicació a jornada completa en l’exercici del càrrec, quedant a disposició de les decisions de l’Assembla qualsevol quantitat diferencial percebuda de la Institució. 

5 – Impulsar una fòrmula de retribucions institucionals que prime els grups polítics per damunt de la percepció individual, limitant el personal de lliure designació política al mínim imprescindible i amb garantia de plena justificació i transparència a través de les eines institucionals, i al rendiment de comptes i situació financera dels càrrecs públics, electes o de designació política, a l’inici i final de mandat. En tot cas, no pactarem govern amb cap grup polític que no limite les retribucions mensuals netes individuals per dedicació a jornada completa a un màxim de 1.800,00 euros, i amb l’assumpció plena de les garanties de justificació i transparència abans exposades. 

6 – En el cas d’electes en més d’una Institució, individualment no es podrà rebre cap remuneració per damunt dels 1.800,00 euros nets globals en jornada completa. 

7 – Els càrrecs polítics, electes o de lliure designació de COMPROMÍS, assumim la resta de preceptes continguts en les Normes i Bases de COMPROMÍS i en el Codi Ètic".