16.6.07

ESTAT VALENCIÀ demana el rebuig públic a la Carta Pastoral de l’Arquebisbe de València

Davant de la intromissió de l’arquebisbe de València, Garcia-Gascón, en temes clarament civils, Estat Valencia demana als creients que exigisquen respecte als assumptes civills per part de l’Església Catòlica i als no creients que expressen el seu rebuig mitjançant l’apostasia. Estat Valencià li recorda a Garcia-Gascón que una democràcia es basa en el laicisme de les institucions, en la separació de l’Església i de l’Estat i que la seua Carta Pastoral no pot interpretar-se d’una altra manera que com una afirmació de la “Sagrada unidad de la Patria (española)” al més pur estil de la ultradreta. Estat Valencià demana que els valencians expressem el nostre rebuig a la intromissió de l’Arquebisbe de València de les formes reclamades més amunt, així com cridant respectuosament per expressar la nostra opinió al respecte a la Seu de l’Arquebisbat (Arquebisbat de Valencia, carrer del Palau, 2. 46003-Valencia - Telèfon 963 82 97 00 )

Declaració d’Apostàsia:

Model de Declaració d’Apostàsia

Arquebisbat de València

Arquebisbe Agustín García-Gascón

Carrer del Palau, 2
46003 València
Telèfon 963 82 97 00
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Declaració Apostasia

A l’atenció del Bisbe Sr.:
Titular de la diòcesi de:
Jo, En/Na: _______________________________________________________
Amb DNI nº _____________________, major d’edat i resident en la població de ___________________________, en la que segons em consta vaig ser batejat/da el dia _________________a la parròquia de:____________________________ pertanyent a la diòcesi indicada, actuant en nom i interès propi i en ple ús de la meua lliure i espontània voluntat,

MANIFESTE:

1. Que vaig ser batejat/da en la fe catòlica com a conseqüència d’una decisió presa per altres persones sense disposar de llibertat ni de consciència suficients per a emetre un judici al respecte, ja que les meves conviccions filosófiques, no es corresponen, a hores d’ara, amb les d’aquelles persones que, de bona fe, varem considerar llavors que havien de batejar-me.

2. Qué després d’haver-ne meditat durant el temps suficient, he observat com l’Església catòlica comdemna les relacions prematrimonials, els mitjans anticonceptius i, sobretot, amb la seva comdemna de l’ús del preservatiu, contribueix a expandir la pandemia de la Sida.

3. Que no solament no condemna la pena de mort ni la guerra, sinó que, al llarg de la seva història les ha beneït i finançat.

4. Que amb la seva postura discriminatòria vers les dones, les persones transsexuals, els gais i les lesbianes, fa que augmentin les agressions i discriminacions, esdevenint un agent social instigador de la violència vers aquests col·lectius.

5.- Que l’Església Catòlica manté encara avui una intolerable voluntat d’exercir poder polític mitjanánt la intromissió en assumptes civils que només pertanyen a l’esfera de la voluntat política dels ciutdans en les societats democrátiques.

6.- Que, a més, manté, la dualitat de ser no sols una creença religiosa, tan respectable com particular de cada creient, sinó un vertader Estat, el Vaticà, que té com a forma de govern una dictadura teocràtica, absolutament incomptible amb els valors de la democràcia i dels drets humans i ciutadans reconeguts per la comunitat internacional.

7. I per tant, com que la fidelitat de la pròpia consciència és un dret constitucional inalterable reconegut per la legislació mitjançant l’article 16 de la Constitució espanyola, a la qual, cap entitat privada o pública pot oposar-se, rebutjant a la fe catòlica, em considero incurs en apostasia tal com la defineix el cànon 751 del Codi del dret canònic, motius pels quals,

SOL·LICITE:

Em siga reconeguda per l’Església la condició d’apòstata, deixant de considerar-me catòlic/a a tots els efectes - fins i tot els estadístics - incloent-hi, si fóra necessari, l’oportuna anotació d’apostasia en el Llibre de Baptismes i qualsevol altre registre eclesiàstic, i que per aquesta declaració expresse, fent ús del legítim dret a disposar lliurement del les conviccions morals, ètiques i religioses.

A ____________________________, a ___ de ___________de 200 _.

Signatura: